НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС:
Розклад занять Розклад дзвінків Відкриті уроки Масові заходи Предметні тижні

Функції МК

Пріоритетними напрямками діяльності методичної комісії є:

- Реалізація освітніх стандартів у навчальному процесі;

- Розробка комплексного методичного забезпечення спеціальностей та навчальних дисциплін;

- Впровадження інноваційних педагогічних технологій;

- Вивчення, узагальнення і розповсюдження позитивного педагогічного досвіду;

- Надання допомоги викладачам-початківцям, розвиток принципів педагогічного співробітництва;

- Інтеграція освіти з виробництвом, наукою і культурою;

- Забезпечення умов для розвитку творчих здібностей учнів.

Методична комісія в ПТУ виконує наступні функції:

- Розглядає календарно-тематичні плани дисциплін.

- Аналізує, розробляє, готує припущення щодо коригування робочих навчальних планів, програм на основі вимог освітнього стандарту спеціальності з урахуванням нових напрямів науки і техніки, сучасних тенденцій розвитку середньої спеціальної освіти.

- Аналізує стан методичного забезпечення спеціальностей, дисциплін, розробляє комплексне методичне забезпечення.

- Бере участь у створенні навчально-матеріальної бази спеціальності, матеріально-технічному оснащенні кабінетів, лабораторій, майстерень.

- Пропагує сучасні педагогічні та інформаційні технології, надає допомогу педпрацівникам у їх освоєнні.

- Бере участь в контролі якості освітнього процесу (спільно з адміністрацією навчального закладу).

- Встановлює зв'язок з виробництвом, вивчає вимоги ринку праці з метою удосконалення якості професійної підготовки фахівців з середньою спеціальною освітою.

- Організовує експериментальну роботу, сприяє розвитку технічної і художньої творчості учнів, координує позакласну роботу з дисциплін циклу. 

Голова та члени методичної комісії:Безпосереднє керівництво роботою комісії здійснює її голова, який призначається наказом керівника закладу освіти з числа педагогічних працівників, які мають вищу освіту і досвід навчально-методичної роботи. Він :
 • забезпечує планування, організацію роботи і звітність комісії;

 • вносить пропозиції щодо розподілу навчального навантаження, підвищення кваліфікації та перепідготовки викладачів;
 • організує проведення і обговорення відкритих уроків, взаємних відвідувань занять;
 • контролює виконання календарно-тематичних планів, навчальних програм;
 • аналізує роботу викладачів і майстрів виробничого навчання - членів комісії, надає їм методичну допомогу;
 • контролює виконання прийнятих раніше рішень та інформує про їх виконання на засіданні комісії.
 Члени комісії відвідують засідання комісії, беруть активну участь в її роботі, виконують план роботи та прийняті комісією рішення.

Орієнтовна структура і зміст плану роботи методичної комісії ліцею
План роботи комісії складається:
• з преамбули, де визначається склад комісії, проблемна тема, над якою працює комісія і індивідуальні теми членів комісії з їх самоосвіти у відповідності з єдиною проблемною темою методичної роботи училища і завдань даної методичної комісії;
• з переліку засідань комісії.
        Зазначаються всі  питання, що виносяться на розгляд, дата, відповідальні за підготовку обговорюваного питання, попередній результат.
       До розгляду на засіданнях комісії пропонуються питання, що відносяться до організації діяльності комісії з реалізації покладених на неї функцій, розробки змісту освіти з урахуванням вимог освітніх стандартів, вдосконалення викладання навчальних дисциплін, методологічної та професійної майстерності викладачів.
Таким чином до плану роботи методичної комісії можуть бути включені  наступні питання:
 • календарно - тематичні плани дисциплін, робочі навчальні програми;
 • пропозиції щодо зміни змісту навчальних планів, програм, структури циклу навчальних дисциплін на основі аналізу чинної навчально - програмної документації;
 • організація розробки (структура і зміст) навчально - методичних комплексів з навчальних дисциплін в цілях створення умов для самореалізації та творчої самостійної діяльності учнів;
 • тематика курсових і дипломних робіт, питання контрольних робіт, екзаменаційні тести, інші навчально - методичні матеріали; 
 • дотримання наступності у викладанні навчальних дисциплін, встановлення між-предметних зв'язків, усунення дублювання, вдосконалення зв'язку теоретичного і практичного навчання;
 •  єдині підходи до викладання навчальних дисциплін у паралельних групах;
 •  позитивний досвід, інноваційні методики викладання;
 •  шляхи використання і реалізації в освітньому процесі конкретних методів і технологій навчання;
 •  результати стажування та підвищення кваліфікації викладачів;
 •  аналіз проведення відкритих уроків та шляхи вдосконалення викладання;
 •  розробка критеріїв оцінки результатів навчальної діяльності учнів;
 •  шляхи оптимізації методів контролю, об'єктивізації оцінки як засобу підвищення якості підготовки фахівців;
 •  підсумки виконання контрольних робіт, екзаменів, виробничої практики і виробничого навчання, підсумкової атестації;
 • успішність і оптимальні шляхи її підвищення, заходи по попередженню неуспішності і ліквідації заборгованості учнів;
 •  питання організації та проведення виробничих практик;
 •  заходи щодо зміцнення трудової дисципліни викладачів і підвищенню особистої відповідальності за доручену справу;
 •  пропозиції щодо морального і матеріального стимулювання членів комісії;
 •  звіт про роботу комісії і т.д.
При розгляді питань навчально-методичної роботи слід звернути увагу на планування навчально - методичної роботи, яка здійснюється на основі аналізу результатів освітнього процесу, якості підготовки фахівців. Для цього можна провести моніторинг, тобто відстеження стану об'єкта (у даному разі якості освіти) за допомогою безперервного або періодично повторюваного збору даних, що представляють собою сукупність певних ключових показників. Моніторинг можна проводити на 4-х рівнях (вхідний, поточний, випускний, адаптаційний), що дозволить своєчасно внести відповідні корективи у зміст навчання й організацію навчального процесу.
Залишити коментар

Залишити коментар

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
 • Адреса: 84112 м.Слов’янськ, вул. Науки-2
 • Тел.: (06262) 3-45-38
 • Факс: (06262) 3-40-51, 3-45-38
 • E-mail: spal146@ukr.net
 • Веб сайт: dnzspal146.com.ua